# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1297การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.61.นายฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิศเป็ง
1.นายอรรถพล สีสัน
2.นางสาวอัฐภิญญา โทอรัญ
3.นางสาวภัสรา ทิพย์เสนา
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2297การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.61.นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา
2.นางสาวสุภาพร ว่องวิการณ์
1.นางสาววิกานดา ครุฑเสือ
2.นางสาวสุภัทรา เชยจันทร์
3.นางสาวกัญญารัตน์ พูลสาริกิจ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3297การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.61.นางสาวจิราวรรณ อินอ่อน
2.นายอภิวัฒน์ อังกาบ
1.นายเอกพัน เกตุนิ่ม
2.นางสาวกัลยรัตน์ ยิ้มหนองเต่า
3.นางสาวอนัญลักษณ์ เพชรแอน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4297การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.61.นางพิศมัย กุลเกตุ
2.นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ
1.นางสาวศิริกมล หล่อทอง
2.นางสาวสถาพร เหล่ายัง
3.นางสาวรัตนสถาพร มีศรี
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5297การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.61.นางจันทร์จิรา ศรีสนอง
2.นางมนัสยา คูรัมย์
1.นายศวิษฐ์ สุชศรีชวลิต
2.นายธเนศ สุวรรณคาม
3.นางสาวเปรมยุดา บุญรอด
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6297การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.61.นางสาวศศิธร วิเลปะนะ
1.นางสาวกุลจิรา ศรีเวช
2.นางสาวนิชาภัทร แสงเพชร
3.นางสาววลัยลักษณ์ เอี่ยมสอาด
โรงเรียนบ่อยางวิทยา