# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางวิไล ชังชั่ว
2.นางสาวปรารถนา วะระชีวะ
1.เด็กชายไกรวิชญ์ ขุนสิงโต
2.เด็กชายสัญชัย เศษฐะ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวสาวิตรี บุญเม่น
2.นางสาวธนัมพร บุญชะโด
1.เด็กชายวชิรพล สิทธิกา
2.เด็กชายวีรภัทร บุญวงค์
3.เด็กชายธนา ปาลสูตร
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
3298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางกุลธิดา พรมสอน
1.เด็กชายชินภัทร รุ่งแจ้ง
2.เด็กชายธีรวัฒน์ เฟื้อแก้ว
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นายสุภาพ หัสแดง
2.นางสาวเสาวณี ทองอ่อน
1.นายภราดร มะนาวหวาน
2.นางสาวบุสญา สีสด
3.นางสาวธัญพิชชา เข็มขาว
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
5298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางกาญจนา อรุณโรจน์
2.นายณัฐิวุฒิ อินอ่อน
1.เด็กหญิงรุจาภา ดาวลอย
2.เด็กชายศุภวิทย์ กางกร
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวจตุพร อุยตระกูล
2.นายมงคล ทองอ่อน
1.นายจิรภัทร วราหะ
2.เด็กชายศุภณัฐ สิงหราช
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
7298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวเต็มสิริ เคนคำ
2.นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก
1.เด็กหญิงนันทวัน มะพลี
2.เด็กหญิงสุรางคนา ริสยา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
8298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี
2.นางสาวดวงกมล เจนสาริกิจ
1.เด็กชายปัตพงษ์ เวสานุชาติ
2.เด็กชายเชษฐา โพธิ์แก้ว
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
9298การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.31.นายธนวัฒน์ จำปา
2.นายเดชณรงค์ มาบัว
1.เด็กชายวรพจน์ จันทร
2.เด็กหญิงภัทธราภรณ์ อ่อนศรี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา