# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายพีรวัตภ์ ผาดี
2.นายทศพร กัจจานะ
1.นายนัธทวัฒน์ พุ่มสุวรรณ์
2.นางสาวสุทธิดา ใจแสน
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายมนัส อยู่สุภาพ
2.นายฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์
1.นายสิทธิพร มาสม
2.นายวิศรุต สนอุป
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
2.นางสาวปัฐมาวดี แดงสิงห์
1.นายณัฐภัทร นวกุล
2.นายชวภณ เก่งเขตรกรณ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางวิไล ชังชั่ว
2.นางสาวนารินทร์ สกุณี
1.นางสาวสาวิตรี บำรุงศรี
2.นางสาวพุทธรักษา ศรีเมือง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
5299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ์
2.นายธานี อ่อนบาง
1.นางสาวลลิตา ทองรุ่ง
2.นางสาวกนกวรรณ บุญโญ
โรงเรียนลานสักวิทยา
6299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางชนิดาภา ม่วงมี
2.นายวีรเสน สุขเกษม
1.นางสาวจิรภัทร โพธิพระรส
2.นางสาวจิราภา โพธิพระรส
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
7299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวเจริญรัตน์ หัสแดงดำรงค์กุล
1.นางสาวภัทราวดี นาคนิ่ม
2.นางสาวจิรนันท์ เขตา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายวีระ วงศ์สายสิน
2.นายเขมรัฐ จุฑานฤปกิจ
1.นายศุภวิชญ์ แตงพรม
2.นายนภดล แก้วฉนวน
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
9299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์
1.นางสาวณัฐกมล รักนาค
2.นางสาวพิชญ์สินี ขำอิงค์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
10299การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61.นายทูรย์ โสภาบุตร
1.นางสาวภูสุดา ปรีดา
2.นางสาวนฤทัย ลักษณ์พรมแดน
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม