# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวพรทิพย์ จั่นผ่อง
2.นายปัญญา ศรศิริ
1.เด็กหญิงมนัสนันท์ กัลยา
2.เด็กหญิงรุ่งฤดี ประสิทธิเขตรกิจ
3.เด็กหญิงวิภวานี แสงสุข
4.เด็กชายภคิน ยิ้มพะ
5.เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกตุกสิกรณ์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
2300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.31.นางวันเพ็ญ วิทยารัตน์
2.นางสาวกนกวรรณ เกตุณรงค์
1.เด็กหญิงณัฐรัตน์ อยู่ประจักษ์
2.เด็กหญิงทิฆัมพร ภูเหม็น
3.เด็กหญิงปัญฑิตา พังเกิด
4.เด็กหญิงเบญญาดา อ่อนละม้าย
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
3300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ
2.นายนิพนธ์ บุญธรรม
1.เด็กหญิงชนม์นิภา เริงเกษตรกิจ
2.เด็กหญิงสุจิรา ศรีผง
3.เด็กหญิงญาณิศา แก้วก่า
4.เด็กหญิงปานฟ้า พูลเขตรกิจ
5.เด็กหญิงปวริสา พลพัฒน์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.31.นางอำมลา กมลมาลย์
2.นางสาวจุฑารัตน์ ศักดิ์ทัศนา
1.เด็กหญิงกิตติมา แสงตะคร้อ
2.เด็กหญิงมณฑิตา มณีฤทธิ์
3.เด็กหญิงวัชราภรณ์ กระไนย
4.เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหล่ายัง
5.เด็กหญิงศศิญาดา พุกนิล
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวนวลวรรณ คันศร
2.นางสาวจิรายุ ศรีรุณ
1.ด.ญ.สุพรรณณิกาณ์ ณรงค์ฤทธิ์
2.ด.ญ.กมลลักษณ์ สุขสำราญ
3.ด.ญ.พัชรีพร ตั้งเชยวิไล
4.ด.ญ.อรทัย ส้มสุด
5.ด.ญ.วนิชพร ปิยะภาค
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
6300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.31.นางบังอร สุคนธากรณ์
1.เด็กหญิงคัทลิยา เดชบำรุง
2.เด็กหญิงภัทรศยา มานะกิจไพศาล
3.เด็กหญิงกิตติกา เชี่ยวเขตรการณ์
4.เด็กหญิงเหมือนฝัน ปีนะกะเส
5.เด็กหญิงญาณิศา สุขภิรมณ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
7300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.31.นายสุวรรณ เหล่าแช่ม
2.นางสาวอรวรรณ เอกขระ
1.เด็กชายชาญชัย รอดนิล
2.เด็กชายกิตติศักดิ์ โพธิ์เงิน
3.เด็กหญิงธนิษฐา คณะมูล
4.เด็กหญิงศุลีพร จิตต่อ
5.เด็กหญิงภรนิภา ทองจรัส
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
8300การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวจิรวรรธ จิตต์ทา
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.ด.ญ.สุรารักษ์ อู่อินทร์
2.ด.ญ.กัญญาณัฐ มาท้วม
3.ด.ญ.พนิตนันท์ วงษ์ที
4.ด.ญ.ชุติกาญจน์ รูทอง
5.ด.ญ.ฐิติพร ระทุมสูตร์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา