# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวพาณิภัค ภักดีรักษ์
2.นางสาวน้ำผึ้ง พงษ์เขียว
1.นางสาววิภารัตน์ ธัญญกรรม
2.นางสาวสุภาพรรณ ปรีชา
3.นางสาวสุจิตรา บุญมั่น
4.นางสาวณัฐสิมา โพธิ์พิทักษ์
5.นายนวพงษ์ ปานเพชร
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์
2.นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม
1.นางสาวปานทิพย์ จำปาทอง
2.นางสาวรจนา รักกสิวิทย์
3.นางสาวธนภรณ์ สุวรรณศร
4.นางสาวกนกวรรณ จีระดิษฐ์
5.เด็กหญิงปาลิตา แย้มปะกาแดง
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวจุฑารัตน์ ศักดิ์ทัศนา
2.นางสาวทิวากร ส่างกอน
1.นางสาวสุนันทา ใจแสน
2.นางสาวรัตติกานต์ หุ่นธานี
3.นางสาวจุฑามาศ สุทัศน์
4.นางสาวนัทภรณ์ โสดา
5.นางสาวเบญจพร นารอด
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
4301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวรสนันท์ คำมี
1.นางสาวปิยะนุช วาสนา
2.นางสาวณัฐณิชา เพิ่มเขตกรรม
3.นางสาวสิตานัน เขียวชอุ่ม
4.นางสาวปภาดา วณิกสัมบัน
5.นางสาวชลธิชา โครตคำ
โรงเรียนลานสักวิทยา
5301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.61.นายสุวรรณ เหล่าแช่ม
2.นางสาวอรวรรณ เอกขระ
1.นางสาวอัมพิกา แห่วขัด
2.นายปัณณธร แจ่มศรี
3.นายอธิวุฒิ เสริมศรีพงษ์
4.นางสาวมนต์ทิรา เพ็ชรหิน
5.นางสาวณัฐพร พ้นภัย
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
6301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.61.นางนันทนา อินทร์นา
2.นางสาวสุธิตา รัตนทอง
1.นางสาวสุภัสสร พัฒโนทัย
2.นางสาวสุชานาฎ ประกอบไวทยกิจ
3.นางสาวปริยากร ปิ่นสกุล
4.นางสาวสิญาดา สารทอง
5.นางสาวนันทนา สุขประเสริฐ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
7301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.61.นางเบญจมาศ คำรื่น
2.นางสาววราภรณ์ จันทร์ครุธ
1.นางสาวกมลทิพย์ เขตกรณ์
2.นางสาวอินทิรา เชี่ยวกสิกรณ์
3.นางสาววริศรา สังข์สุด
4.นางสาวปาลิตา วันดี
5.นางสาวพัชรพร ประสาท
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8301การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวศิริลักษณ์ อินสิงห์
1.นางสาวจันทรา เนียมใย
2.นางสาวอินทิรา ศรชัย
3.นางสาวกัญญาณัฐ กอบสาริกรรม
4.นางสาวธนันพร อ่อนละออ
5.นายเสกสรร อ่อนละออ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา