# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1302การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางบรรจง เทพสุทธิ
2.นายวุฒิพงษ์ ขำศิริ
1.เด็กหญิงปณิดา ชื่นรำพันธ์
2.เด็กหญิงชลธิชา ศิริพิณ
3.เด็กหญิงพิชชาอร เศษไธสง
4.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีพุทธา
5.เด็กหญิงวริศรา เลิศเดชะ
โรงเรียนลานสักวิทยา
2302การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ
2.นายละเมียด คำรื่น
1.เด็กหญิงวราภรณ์ ทวีชาติ
2.เด็กชายเจษฎา อุบาลี
3.เด็กหญิงณฤดี พิรา
4.เด็กหญิงภัทราพร สวนสรา
5.เด็กหญิงพิราวรรณ ชาติเวช
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
3302การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.31.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแดง
2.นางวันเพ็ญ วิทยารัตน์
1.เด็กหญิงวริศรา มลิวรรณ์
2.เด็กหญิงกนกพร เกิดกรุง
3.เด็กชายชนัดพล ปัญญาบาง
4.เด็กชายเจษฎา คุณพิพัฒน์
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
4302การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.31.นายทศพร เตชะนา
2.น.ส.จิตรานุช บารมี
1.ด.ญ.สรียา บูรพา
2.ด.ญ.ปริยาภัทร ยวงหิรัญ
3.ด.ญ.อริตรา สมบัติหา
4.ด.ญ.จิณห์จุฑา สุจารี
5.ด.ญฑิฆัมพร แคล้วตะเภา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5302การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ
2.นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก
1.เด็หญิงนันทิชา นาคพงษ์
2.เด็กหญิงสุพรรณี คงใย
3.เด็กหญิงกมลนัทธ์ ชาวป่า
4.เด็กหญิงวรัญญา เลขยัน
5.เด็กหญิงนภัสนันท์ ศรีเพ็ญจันทร์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา