# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1303การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางบรรจง เทพสุทธิ
2.นายวุฒิพงษ์ ขำศิริ
1.นางสาวจิราภรณ์ แย้มศรี
2.นางสาวสาวิตรี เศรษฐกสิกิจ
3.นายรัชชานนท์ เกลี้ยงกมล
4.นางสาวชัญญานุช เทพณรงค์
5.นางสาวศศิวรรณ โสดาดง
โรงเรียนลานสักวิทยา
2303การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ
2.นายละเมียด คำรื่น
1.นางสาวอุไรวรรณ สีทองคำ
2.นางสาวทิพวัลย์ ต้นทุน
3.นางสาววาสนา ทองอุบล
4.นางสาวสาวิตรี จำนง
5.นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชร์วรี
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
3303การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย ชำนาญชาติ
2.นางวันเพ็ญ วิทยารัตน์
1.นายถิรวัฒน์ ครองแห้ง
2.นางสาวกัญญา นาคปานเสือ
3.นางสาวบุษราพร ครองแห้ง
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
4303การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.61.
1.
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์