# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1304การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.31.กรุณา นัคราจารย์
2.นายสุทธิรักษ์ โฮนอก
1.เด็กชายบารมี กรมกอง
2.เด็กหญิงพรประภา แถมสุข
3.เด็กชายคุณากร ฉุนหอม
4.เด็กชายณพชร กมลมาลย์
5.เด็กชายชนาทิป จันทร์แสง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี