# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1305การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.61.นางฉวีวรรณ ทัพไทย
2.นางเบญจมาศ คำรื่น
3.นางสาวปัณณฑัต คงเอียง
4.นายนิติพล แสงแก้ว
5.นางสาวดาราวลี อภัย
1.น.ส.สุปราณี คูณทอง
2.น.ส.แทนขวัญ ลำปาง
3.น.ส.ธัญรักษ์ พันละกะ
4.น.ส.ไอร์ลดา รูปงาม
5.น.ส.จิราวัลย์ ปิยะทัศน์
6.น.ส.นุจิรา จำปาทิพย์
7.น.ส.ณิชารีย์ ยืนยง
8.น.ส.รัตนวลี แรงสาริกิต
9.นายปลวัชร เชตุใจ
10.นายธนกฤต ศรีสะอาด
11.นายสรสิช คณทา
12.น.ส.กาญลดา ทิมหอม
13.น.ส.วงแหวน สดุดี
14.น.ส.นัฐสุดา บุญเกิดการ
15.น.ส.ปริญญา เจตเขตกรรณ์
16.น.ส.ณิชาภา น้อยจันทร์
17.น.ส.อทิมา โพธิ์ขวาง
18.น.ส.กานท์ดา โพธิ์ศรี
19.น.ส.ทิวาวรรณ โพธิ์สาขา
20.น.ส.ศศิประภา สิงหานุวัฒน์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา