# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1306การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.61.นางฉวีวรรณ ทัพไทย
2.นายทศพร เตชะนา
3.นางเบญจมาศ คำรื่น
4.นางสาวปัณณฑัต คงเอียง
5.นายนิติพล แสงแก้ว
1.นายนิพิฐพนธ์ พัฒนศิริ
2.นายบุรุษกร สกลรัตน์
3.นายภาคภูมิ มโนธรรมวิวัฒน์
4.นายอภินันท์ มะลิปล้อง
5.นางสาวฉัตรลดา ทองบุญโท
6.นางสาวปิยะธิดา พิมพ์ศรี
7.นางสาวสรีรา คุ้มคำ
8.นางสาวมนัสนันท์ ยงค์กสิการณ์
9.นางสาวอณัฐตา ปากเกร็ด
10.นางสาวณัฐชา วรรณพฤกษ์
11.นางสาวศิริวิมล เส็งหนองแบน
12.นายนนทกาญ พันธ์สูงเนิน
13.นางสาวปัญชลี อินทร์ทรัพย์
14.นางสาวภัทรภรณ์ สิงห์เวียง
15.นายวรนาถ วนไธสง
16.นายอัครเดช ดีพิจารณ์
17.นายธัญธร แย้มศักดิ์
18.นายธนวัฒน์ เรือนแก้ว
19.นายคุณากร ลิ้นรัมย์
20.นายจักรภัทร โพธิ์ธิน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา