# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวทิพย์วรรณ พานทอง
1.เด็กชายณัฐณิชานนท์ วังพลับ
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นายจรัญ กะวะระพฤษ
1.เด็กหญิงวิภาวรรณ อิทร์มณี
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นายสุรินทร์ เจนเจตวิทย์
1.เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฉายวัฒนา
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวสุภาพร โทนใหญ่
2.นางสาวสุภาพร โทนใหญ่
1.เด็กหญิงพันทิพา ดรพล
2.เด็กหญิงพันทิพา ดรพล
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
5307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวกนกวรรณ เกตุณรงค์
1.เด็กหญิงอัจฉริยา อำพิน
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
6307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีศักรินทร์ ชูแก้ว
1.เด็กหญิงวชิราพร พูลพันธ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
7307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวทิวากร ส่างกอน
1.เด็กชายสุธี วิทยารัตน์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
8307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นายทศพร เตชะนา
1.เด็กชายธนาวุฒิ กังวาฬ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
9307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางบังอร สุคนธากรณ์
1.เด็กหญิงนันทวัน คงแคล้ว
โรงเรียนลานสักวิทยา
10307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางสาวจุฑารัตน์ ฉายแสง
1.เด็กหญิงแพรวา จำนงค์
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
11307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.นางนันทนา อินทร์นา
1.เด็กหญิงชลนิภา จันทร์เทศ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
12307การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม