# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวทิพย์วรรณ พานทอง
1.นางสาวภัทราพร เภาเสน
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวกนกวรรณ หิรัญ
1.นางสาวศศิกานต์ สุขประเสริฐ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวพรทิพย์ จั่นผ่อง
1.นางสาวนพมาศ หล่อเหลี่ยม
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
4308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นายนพรัตน์ เพชรหิน
1.นางสาววิภาวดี กวางทอง
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
5308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวกนกวรรณ เกตุณรงค์
1.นายชาญชัย ภูมิสำเภา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
6308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ
1.นางสาวกนกภรณ์ จีระดิษฐ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
7308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวทิวากร ส่างกอน
1.นายภานุพงศ์ บรรทัพ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
8308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นายทศพร เตชะนา
1.นายธนากร วัตแสง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
9308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.
1.
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
10308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวรสนันท์ คำมี
1.นางสาวปภาดา วณิกสัมบัน
โรงเรียนลานสักวิทยา
11308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจ
1.นายบารมี ทวีชาติ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
12308การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.61.นางสาวจุฑารัตน์ ฉายแสง
1.นางสาวนิสาชล โพธิ์โต
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม