# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางมิสสรี วิทยารัตน์
1.เด็กหญิงแวววรรณ บริวาส
2.เด็กชายศรัญญู จูสิงห์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวรษิดา คชเดช
2.นางสาววิไล ระงับภัย
1.เด็กชายรชต เขตกรณ์
2.เด็กหญิงจารุมน บางทรัพย์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
3309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นายโสรัตน์ บุญปั๋น
2.นายอนุวัฒ คำยวง
1.เด็กชายธนิต ดีเทียน
2.เด็กหญิงวีระดา พวงสุข
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวฐิติมา ธรรมนิทัศนา
2.นางสาวชรินทร์รัตน์ คำมัน
1.เด็กชายภูวนาท ชาลีนิวัฒน์
2.เด็กหญิงจารุพิชญา ต่อพล
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
5309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาววัฒนา กะวะระพฤษ
2.นางมาลี สัมพันธ์อภัย
1.เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขจิตร
2.เด็กชายสรวิชญ์ แกว่นกสิกรณ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
6309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวออนเทพินทิพย์ แสนธิ
2.นางบรรเจิดลักษณ์ สุวรรณเศรษฐ์
1.เด็กหญิงวิชุดา แตงโม
2.เด้กชายจิรายุส กีตา
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
7309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวมลชนก สุฬาภา
1.เด็กชายณภัทร นาคพันธ์สังข์
2.เด็กหญิงดวงนภา คงเพียร
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
8309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวฐิติรัตน์ ทองมาก
2.นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์
1.เด็กชายธนวัฒน์ เทียนทอง
2.เด็กหญิงศิริรัตน์ ปู่บุตรดี
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
9309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางจริยา อ่ำทอง
2.นางสาวสุรีพร แน่นดี
1.เด็กชายศุภกิตต์ สงครามศรี
2.เด็กหญิงสุรัสวดี จันทร์งาม
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
10309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสมคิด ตระกูลอินทร์
2.นางเนตรทราย ศิริบูรณ์
1.เด็กหญิงปนัสญา โห้วงค์
2.เด็กชายปิติพัฒน์ สุขสุดไพบูลย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
11309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางกิ่งกาญจน์ เสนาธนศักดิ์
1.เด็กชายนฤคล จำเรียง
2.เด็กหญิงสายสวรรค์ หาญลคร
โรงเรียนลานสักวิทยา
12309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแดง
2.นางสาวฐษา ปริญช์กรรเกษร
1.เด็กชายวรพล บุตรดา
2.เด็กหญิงชนัญชิดา ดีเทียน
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
13309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม
2.นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์
1.เด็กชายอดิศวร พิมภาภักดิ์
2.เด็กหญิงปุณยนุช เปรมจิตต์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
14309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นายสราวุฒิ บุญทับ
2.นางสาวสมบุญ สว่างศรี
1.เด็กหญิงพัชนิดา ศุภกิจวัฒนา
2.เด็กชายวุฒิชัย ผู้ชงแก้ว
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
15309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางอำมลา กมลมาลย์
2.นางสาวจุฑารัตน์ ศักดิ์ทัศนา
1.เด็กชายศุภฤกษ์ เขตรการ
2.เด็กหญิงวรกานต์ เอี่ยมโอษฐ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
16309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวกรุณี อินทร์เทียม
2.นางสาวพรทิพย์ เลี่ยมใจดี
1.ด.ช. คณพศ แจ้งถิ่นป่า
2.ด.ญ. จารุวรรณ์ บุตรดี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
17309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวอรวรรณ เอกขระ
1.เด็กชายชนัญชน ปัญสุวรรณ์
2.เด็กหญิงวราพร ถาภักดี
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
18309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางนันทนา อินทร์นา
1.เด็กชายชินภัทร์ อินทรีย์
2.เด็กหญิงอินทิรา เต๊ะปานันท์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
19309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นายสมเจตต์ อำภา
2.นางสาวศิริลักษณ์ อินสิงห์
1.ด.ญ.พิมชนก กะวะระพฤก
2.ด.ช.นนทวัช พะนาน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
20309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวคณารัตน์ ศรีมุข
2.นางสาวสุภาวดี กระแสสินธุ์
1.เด็กชายจิรวัฒน์ อยู่รอง
2.นางสาวจิรัชญา วิจิตสุขุม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
21309การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.31.นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณ
2.นางสาวกุลธิดา ดีประเสริฐ
1.เด็กหญิงมินตรา แสงตะคร้อ
2.เด็กชายวรวุฒิ เกิดเมฆ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม