# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางมิสสรี วิทยารัตน์
1.นางสาวภัสรา ประสาท
2.นายณัฐวุฒิ ทิพวรรณ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นายโสรัตน์ บุญปั๋น
2.นายอนุวัฒ คำยวง
1.นายสุทธิภัทร ภูชิน
2.นางสาวรุ่งรวี โฉมเชิด
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
3310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางสาวฐิติมา ธรรมนิทัศนา
2.นางสาวชรินทร์รัตน์ คำมัน
1.นายธนพล เขม้นกิจ
2.นางสาวเจริญรัตน์ แจ้งวิจารณ์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
4310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางสาววัฒนา กะวะระพฤษ
2.นางมาลี สัมพันธ์อภัย
1.นางสาวปิยะวรรณ บุตรเสมียน
2.นายนที ศิริโยธา
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
5310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.ว่าที่ ร.ต.หญิงกนิษฐา บุญสิงห์
1.นายวรวุฒิ โพธิ์ทอง
2.นางสาววรารจ วุชรัตน์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
6310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์
2.นางสาวฐิติรัตน์ ทองมาก
1.นายธนกร แสนทิ
2.นางสาวศศิมา กันณาลักษ์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
7310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางสมคิด ตระกูลอินทร์
2.นางเนตรทราย ศิริบูรณ์
1.นางสาวจิดาภา พรพานิช
2.นายชาคริต นิ่มนวล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
8310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางกิ่งกาญจน์ เสนาธนศักดิ์
1.นายภัยลี้ ศรีแจ้
2.นางสาวพิยดา ใสเขียว
โรงเรียนลานสักวิทยา
9310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแดง
2.นางสาวฐษา ปริญช์กรรเกษร
1.นายดรัสพงศ์ แก้วแกลบ
2.นางสาวสุฑามาศ อินทสิทธิ์
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
10310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม
2.นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์
1.นายนพคุณ วิทยารัตน์
2.นางสาวกัญญาพัชร เบ็ญจวัตร์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
11310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นายสราวุฒิ บุญทับ
2.นางสาวสมบุญ สว่างศรี
1.นางสาวอาทิตยา จันทร
2.นายภาณุวัฒน์ มาโต
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
12310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางอำมลา กมลมาลย์
2.นางสาวจุฑารัตน์ ศักดิ์ทัศนา
1.นายคริษฐ์ เครือทอง
2.นางสาวศิรประภา ชูอินทร์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
13310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.
1.
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
14310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางสาวสุวิมล แก้วการไร่
2.นางสาววรกมล อยู่สุภาพ
1.นายภาราดร สุนทวงษ์
2.นางสาวเจนจิรา อินแอม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
15310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางสาวอรวรรณ เอกขระ
1.นายนาวิน บุญชัย
2.นางสาวชาลิตา สุกสุด
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
16310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางนันทนา อินทร์นา
1.นายชินพัฒน์ ชินชูศักดิ์
2.นางสาวเบญญาภรณ์ โพธิ์มาก
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
17310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นายสมเจตต์ อำภา
2.นางสาวศิริลักษณ์ อินสิงห์
1.นายเจษฎากร กรรเจียกจร
2.นางสาวภัทรดา บุบผา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
18310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.นางสาววิไล ระงับภัย
2.นางสาวรษิดา คชเดช
1.นายรพีภัทร แข็งเขตรการณ์
2.นางสาวนภัสกร พิลึก
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
19310การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61.
2.นางรุ่งนภา ชื่นพยอม
1.
2.นายพงศกร จีนคล้าย
3.นางสาวศริญญา นพรัตน์
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม