# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
139การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.61.นายณฐกร ทาคำสุข
2.นางลักษณาวลัย วัฒนพนิชญ์
1.นายจักรภัทร เกษรมาลา
2.นายธิชัย ศิลประเสริฐ
3.นายเทพทัต วงษ์วิทยา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
239การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.61.นายอำนาจ ปัจฉิม
2.นางบุญชู งามขำ
1.นายศุภวิชญ์ ธัญญเจริญ
2.นายจักรกฤษ พวงทอง
3.นายรัชชานนท์ วงษ์วิทยา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
339การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.61.นายกริชติศักดิ์ เซียมตะคุ
2.นายสุระศักดิ์ หามทอง
1.นายอภิสิทธิ์ ทาเอื้อ
2.นายนนธวัฒน์ ตามพหัสถ์
3.นายณัฐพล จูมโสดา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
439การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นายธนโชติ ทองศรี
1.นายเจษฎา กอบสาริกรรม
2.นายพงศกร ไชยมนตรี
3.นายศรัณยู คะลา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา