# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
140การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.31.นายวิทวัส โพธิ์อุไร
2.นางสาววราภรณ์ จิตรสิขเรศ
1.เด็กหญิงณัชชา ทิพวรรณ์
2.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เรือนเพชร
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
240การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.31.
2.นางสาวจันทนา มณีรัตน์
3.นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์
1.
2.เด็กชายภาณุพงษ์ ห่านสิงห์
3.เดดกชายกนกวัจนะ ทองวิชิต
โรงเรียนลานสักวิทยา
340การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.31.นางสาวบุษรา ทองไทย
1.เด็กชายเทพฤทธิ์ ชนะภัย
2.เด็กชายคมชาญ ศักดิ์ทอง
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
440การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.31.นายฐนาธิป สังข์น้ำ
2.นายสุทธิรักษ์ โฮนอก
1.เด็กหญิงกนกพพร เราประเสริฐสุข
2.เด็กชายจิรภัทร จบศรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
540การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.31.นางบุรณี สุวรรณโชติ
2.นางสาวเสาวลักษณ์ บัวสาย
1.เด็กหญิงอชิรญาณ์ เกตุบุรี
2.้ด็กหญิงอริสรา คำมี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
640การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.31.นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์
2.นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์
1.เด็กหญิงอธิชา ทองกล่ำ
2.เด็กหญิงธันยพร อำภาพันธ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม