# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
143การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.นางสาวชฎาพร รักสัตย์
1.เด็กหญิงสุปรียา กล้าค้าขาย
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
243การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.เด็กหญิงปัณฑารีย์ ไทยหินโจน
โรงเรียนลานสักวิทยา
343การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.เด็กชายณัชพล พรหมนิยม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
443การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.นางสาวปิยวรรณ มั่นต่าย
1.เด็กหญิงวรรณพร มวดประโคน
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
543การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.เด็กหญิงพรวรพรรณ อนันตะ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
643การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.เด็กหญิงปณิตา โชติรัส
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
743การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยม
1.เด็กชายจักรกฤษ ศรีรุ่งเรือง
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
843การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.1. นายอัณณพ เสมียนหร่าย
1.เด็กหญิงวนัชพร แป้นทอง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
943การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31. นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟู
1.เด็กชายธนกฤต มุฑิตา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1043การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31.นางสาวกาญจนา สาก้อน
1.เด็กหญิงจิรนันท์ บัวสด
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม