# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
144การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นางสาวชฎาพร รักสัตย์
1.นางสาวตรีทิพย์ หนองคาย
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
244การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.นายวรเชษฐ์ พิลึก
โรงเรียนลานสักวิทยา
344การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.นางสาววรารัตน์ อ่อนอุทัย
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
444การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.นางสาวณัฎฐนิช เชื้อวงษ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
544การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นางสาวปิยวรรณ มั่นต่าย
1.นางสาวจิราพัชร กลิ่นจันทร์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
644การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.นายนันทวัฒน์ แข็งกสิกิจ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
744การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยม
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูฆัง
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
844การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นายสุดเขต คำแสน
1.นางสาวจุฑามาศ อินทร์ฉาย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
944การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พูลสินทรัพย์
1.นางสาวพรธีรา โพธิดารา
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
1044การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นายสมโภชน์ พูลเขตกิจ
1.นายสรวิชญ์ ด้างถางคำ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1144การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นายธนรัตน นิลประภา
1.นางสาวณัฐวดี ยามดี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
1244การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.นางสาวนันท์นภัส ดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
1344การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61.นางสาวกาญจนา สาก้อน
1.นางสาวรัตนาวดี เบิกบานดี
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม