# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
145การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางสาวชฎาพร รักสัตย์
1.เด็กหญิงธัญญาพร จงเขตกิจ
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
245การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.เด็กชายพรสวรรค์ นนทภาพ
โรงเรียนลานสักวิทยา
345การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางนวรัตน์ พันธุ์เขียน
1.เด็กหญิงอังคณา กมุทชาติ
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
445การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นายปริวัฒน์ หนองคาย
1.เด็กหญิงกติกา ปานพรม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
545การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางสาวชัญญณัท ลัมยศ
1.เด็กหญิงวรกานต์ ทองถม
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
645การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางสาวปิยวรรณ มั่นต่าย
1.เด็กชายปฏิพัฒ กุลวงษ์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
745การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.เด็กหญิงณัฐชา ทับประเสริฐ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
845การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
1.เด็กหญิงเพชรดา จบศรี
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
945การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางสาวโชติกา ขอผล
1.เด็กหญิงธัญมน สีกะ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1045การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.เด็กหญิงณิชนันท์ จันทร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
1145การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
1.ด.ญ.พรรณฑิตา ทองสุพรรณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา