# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
146การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นางสาวชฎาพร รักสัตย์
1.นางสาวชลธิชา สัตย์ธรรม
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
246การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นางสาวพยอม แก้วหย่อม
1.นางสาวมุขมณี รักษาจันทร์
โรงเรียนลานสักวิทยา
346การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.นางสาวณัฐธิดา สมานพงษ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
446การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.นางสาวเนตรนภา กิจสาริกรรณ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
546การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นางสาวปิยวรรณ มั่นต่าย
1.นางสาวธนภรณ์ มายา
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
646การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.นางสาวศุภกานต์ พรมเทศ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
746การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.นางสาวชุติกาญจน์ เชื้ออิ่ม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
846การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยม
1.นางสาวสุจิรา พุ่มจำปา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
946การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นายสุดเขต คำแสน
1.นางสาวธิดารัตน์ ทุยหล่อน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1046การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟู
1.นางสาวนัชชา สมการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1146การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.นางสาวเบญจกลาย ทาเอื้อ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
1246การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.นางนิภา สุวรรณประทีป
1.นางสาวจันธพร แอกคะ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
1346การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61.
1.
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม