# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
148การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นางสาวณัฐธยาน์ นะคำ
1.นางสาวอนุวรรณ โมเหมือน
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
248การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.นางสาวกาญจนา ลือชา
โรงเรียนลานสักวิทยา
348การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.นายอรรถกิต พิกุลทอง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
448การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นางสาวปิยวรรณ มั่นต่าย
1.นางสาวณัชดาพร พัฒนกุล
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
548การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.นางสาวกิตติมา มุสิกะพันธ์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
648การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.นางสาวหนึ่งฤทัย ขุนพิลึก
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
748การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นางสาวโชติกา ขอผล
1.นายวงศธร เรืองพูล
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
848การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.นางสาวปิยะธิดา จีระดิษฐ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
948การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นางนิภา สุวรรณประทีป
1.นายเจษฎา กอบสาริกรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
1048การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.61.นายธนรัตน นิลประภา
1.นางสาวปัณฑารีย์ พันธุ์เขียน
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม