# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
149การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.31.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีพุทธา
โรงเรียนลานสักวิทยา
249การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.31.นายปริวัฒน์ หนองคาย
1.เด็กชายอติชาต ทวีชื่อสกุล
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
349การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.31.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.เด็กชายธนกร วงษ์ลักษณ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
449การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.31.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.เด็กหญิงวรรณภรณ์ ทับทิม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
549การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.31.นายสมโภชน์ พูลเขตกิจ
1.เด็กหญิงขนิษฐา จินกสิกิจ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
649การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.31.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.เด็กชายรัชนโม ธรรมศิริ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
749การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.31.นางสาวสุวิญชา ดีเทียน
1.เด็กหญิงเขมจิตตา ไกรรักษ์
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม