# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
150การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นางสาวชฎาพร รักสัตย์
1.นางสาวธัญลักษณ์ สัตย์ธรรม
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
250การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.นายพีรภัทร เจิมจันทร์
โรงเรียนลานสักวิทยา
350การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นางนวรัตน์ พันธุ์เขียน
1.นางสาวเกวลิน เนียมสังข์
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
450การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.นางสาวชลิตา ชัยหงษา
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
550การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.นางสาวสาวิณี พะนาน
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
650การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นางสาวปิยวรรณ มั่นต่าย
1.นายนันทภัส ทองกรัด
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
750การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.นางสาวพัจน์ธมนวรรณ สุจริต
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
850การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นายสุดเขต คำแสน
1.นางสาวฐาปนี เจริญโต๊ะ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
950การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟู
1.นายสุรเสกข์ ไผ่บง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1050การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.นางสาวลักขณา แก้วการไร่
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
1150การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นางนิภา สุวรรณประทีป
1.นายศรัณยู คะลา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
1250การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.61.นางสาวสุวิญชา ดีเทียน
1.นายสันติพงศ์ ทองศรี
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม