# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
151การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.31.นางสุชัญญา สุขใจ
1.เด็กชายอัชพล กะลา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา