# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
152การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.31.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.เด็กหญิงณัฐณิชา คำหอม
2.เด็กหญิงสุพิชา ทองพา
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
252การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.เด็กหญิงวัชรินทร์ พูลเกษ
2.เด็กหญิงอารญา พุ่มพฤกษ์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
352การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.31.นายสุดเขต คำแสน
1.เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดกรุง
2.เด็กหญิงนันทัชพร ดิษดำ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
452การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.31.นายจิรายุ แซ่ลอ
2.นางละออ ตรีสัตย์
1.เด็กหญิงอาภัสรา แร่เพชร
2.เด็กหญิงชลธิชา ชินคำ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
552การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.31.นายโรจนัสถ์ สุจริต
1.เด็กหญิงณิชา บุญชาญ
2.เด็กหญิงมินตรา กมลมาลย์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
652การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
1.ด.ญ.อนุสรา มายา
2.ด.ญ.ฐิติพร ดีพิจารณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา