# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
153การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นายวริทธิ์ กิ่งเณร
1.เด็กหญิงไพลิน บริสุทธิ์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
253การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาววรางคณา กำไร
2.นางสาวอารีย์ กาฬภักดี
1.เด็กชายธนกร วิมุติ
2.เด็กชายวรวิทย์ มั่นคง
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
353การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวชโลธร ศรีสด
2.นายสันติ ดีเทียน
1.เด็กชายอนุชา แก้วการไร่
2.เด็กชายเจษฎา จันจะนะ
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
453การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
2.นายมงคล หู้โลหะ
1.เด็กหญิงรุ่งรัตน์ งามตา
2.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เพ็ญเขตรวิทย์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
553การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นายวิทวัส โพธิ์อุไร
2.นางสาวเกศินี คันศร
1.เด็กหญิงวรัญญา เสือโต
2.เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงศ์ไสว
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
653การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวจันทนา มณีรัตน์
2.นายธานี อ่อนบาง
1.นายขวัญชัย สุขสุวรรณ์
2.นายวงศ์กร จรตระการ
โรงเรียนลานสักวิทยา
753การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.
1.เด็กหญิงนิภาภรณ์ เปลวเพลิง
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
853การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวเมษา พูลสวัสดิ์
1.เด็กชายชัชวาล จานนอก
2.เด็กหญิงอารียา พลอยนิล
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
953การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสมหวัง วรรณสูตร
2.นายธวัชชัย เหล่าเขตรกรณ์
1.เด็กชายธีรกานต์ พร้อมพิมพ์
2.เด็กชายศตพล เชิดชูกาญจน์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
1053การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวศรารักษ์ แซ่อึ้ง
2.นางสาวพัชรี ทองทักษิณ
1.เด็กชายปัญญากร สุขประเสริฐ
2.เด็กชายดนุวัศ กันยา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
1153การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวสายพิน สุขสถาน
1.้เด็กหญิงสุพัตรา สาดนอก
2.เด็กหญิงกัญญาณัฐ จงเขตการ
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
1253การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางดาวเรือง เพียรพานิช
2.นางฤทัยรัตน์ เกษการณ์
1.เด็กหญิงธนวันต์ นิ่มพระยา
2.เด็กหญิงเบญญาภา สุพรรณ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1353การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางจงดี คำแสน
2.นางสาวธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย
1.เด็กหญิงธัญรดา ศรีแจ่ม
2.เด็กหญิงอรณิชา ป้อมน้อย
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
1453การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นายภาณุพงศ์ รอดเคลือ
1.เด็กชายชานนท์ ซาไข
2.เด็กชายธนาวุธ ธนาทวีผล
โรงเรียนบ่อยางวิทยา