# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
154การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นายทศพร กัจจานะ
1.เด็กชายสุเมธ เอี่ยมฤทธิ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
254การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.เด็กชายพีระพล มั่นปาน
โรงเรียนลานสักวิทยา
354การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นางนวรัตน์ พันธุ์เขียน
1.เด็กชายณัฐวุฒิ นะวะมวัฒน์
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
454การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.เด็กหญิงนภัสกร นันโท
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
554การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นางสาวชัญญณัท ลัมยศ
1.เด็กชายนภเดช คลองแห้ง
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
654การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.เด็กหญิงทิฆัมพร รุ่งรุจี
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
754การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นางสาวปิยวรรณ มั่นต่าย
1.เด็กหญิงขวัญจิรา สุวงศ์ษา
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
854การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.เด็กหญิงณัฐนันท์ เสนจันตะ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
954การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.เด็กหญิงกิตติมา สุธา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
1054การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นายจิรายุ แซ่ลอ
1.เด็กหญิงรังสิมา สมศรี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1154การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.เด็กชายภูวรินทร์ จูมโสดา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
1254การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
1.ด.ญ.พัชราภรณ์ กีตา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา