# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
155การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นางสาวณัฐธยาน์ นะคำ
1.นางสาววิภารัตน์ ดุสดี
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
255การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.นายพัชกร บุญดุฉาว
โรงเรียนลานสักวิทยา
355การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.นางสาวณัฐณิชา ศิริมงคล
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
455การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นายวิทยา จัมปะโสม
1.นางสาวขวัญชนก หมั่นเขตกิจ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
555การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.นางสาวเกวลี อินทจร
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
655การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.นายจิรายุส กันหา
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
755การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.นายณภัทร ว่องวิการณ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
855การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นายธนรัตน นิลประภา
1.นางสาวพรไพลิน สิงหราช
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
955การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นายสมโภชน์ พูลเขตกิจ
1.นางสาวธัญลักษณ์ หนองคาย
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1055การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.61.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.นางสาววรัญญา ชาวป่า
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา