# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
156การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.61.นางมาลัย แป้นห้วย
2.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
3.นางสุดารัตน์ จันทร
1.นางสาวสโรชา วงษ์ดวงดำ
2.นางสาวธันยพร ชำนินา
3.นางสาวกุสุมา เนียมหอม
4.นางสาวศษิญา สอนผา
5.นางสาวสุดา เนียมหอม
6.นางสาวสุกันยา ระย้าทอง
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
256การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.61.นางสาวณภัค อิสระชโยดม
2.นางชูจิต อติอนุวรรตน์
3.นายสิทธิชัย พูลสินทรัพย์
1.นางสาวจินดารัตน์ อาจหาญ
2.นางสาวพรนภา ศรีชัย
3.นางสาวสาธิกา จำนงสังฆ์
4.นางสาวฐิติมา นาควัน
5.นางสาวชลธิชา พิมพ์พิจิตร
6.นายเพิ่มเกียรติ สุขเกษ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
356การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.61.นางสาวนลทพร คุ้มไพรี
2.นายนที สว่างโลก
3.นางบุญชู งามขำ
1.นายพรชัย วราสินธุ์
2.นายวรเชษฐ์ จอมทอง
3.นางสาวชนธิชา ขูดสันเทียะ
4.นางสาวจรัสศรี เปียมาลยื
5.นางสาวพัณณิตา ชาญกิจกรรณ์
6.นางสาวณัฐกานต์ พึ่งเนียม
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
456การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.61.นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณ
2.ว่าที่ร.ต.หญิงนงค์นุช สิงห์ทอง
3.นางสาวปุริมปรัชญ์ พันธ์เขียน
1.นางสาวจุฑาวรรณ บุญปก
2.นางสาวธัญพิชชา อินเงิน
3.นางสาวนภาพร สมรอด
4.นางสาวธนัญญา นามผล
5.นางสาวธนิษฐา ดีวัน
6.นางสาวศิวะกานต์ เงินมา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม