# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
157การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.31.นายปริวัฒน์ หนองคาย
1.เด็กชายพัชรภูมิ โรจรัตน์
2.เด็กชายชยนันท์ ผุดผ่อง
3.เด็กชายภาณุพงศ์ วังพลับ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
257การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.31.นายอัณณพ เสมียนหร่าย
1.เด็กชายธีรภัทร เดชอินทร์
2.เด็กชายกมลชัย ชูแก้ว
3.เด็กชายวิชยุตม์ มัทวรัตน์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
357การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.31.นายจิรายุ แซ่ลอ
2.นางสาวโชติกา ขอผล
1.เด็กหญิงภัทราวดี ลีแก้ว
2.เด็กชายชวกร ทวีกสิกรรม
3.เด็กหญิงธัญวรัตน์ นางแย้ม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
457การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.31.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.เด็กชายรีมิกซ์ จิวรรักษ์
2.เด็กชายพีรพัฒน์ คำหอม
3.เด็กชายศุภฤกษ์ นวมเพชร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
557การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวนริสา หล่อเงิน
1.ด.ช.คุณากร เสือแก้ว
2.ด.ช.เจษฏา เผ่าโหมด
3.ด.ช.พีรวิชญ์ คลังประหัส
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา