# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
158การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.61.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.นายเกียรติพงษ์ ทองปิ่น
2.นางสาวประภัสสร ผาเหลา
3.นางสาวกนกพร ชำนาญชัด
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
258การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.61.นายอัณณพ เสมียนหร่าย
1.นายธนากร ดวงจิตร
2.นายไพทูรย์ บัวงาม
3.นายธนภัทร แจ้งใบ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
358การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.61.นายสมโภชน์ พูลเขตกิจ
2.นายจิรายุ แซ่ลอ
1.นางสาวแพรวนภา โพธิทักษ์
2.นายสาโรจน์ พงษ์ดี
3.นายสมพล ธาตะกูล
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
458การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.61.นายกิตติคุณ ทองคำดี
1.นายก่อกนก ทองเนียม
2.นายฤทธิพร จันทะแจ่ม
3.นายอภิสิทธิ์ ทาเอื้อ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
558การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นายธนโชติ ทองศรี
1.นายพสธร กอบสาริกรณ์
2.นายปรเมษฐ์ รัตนสูตร
3.นายพิเชษฐ์ สอนแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา