# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1602การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.31.นายนพดล โชติกะคาม
2.นายอดิศร ปั้นพระ
1.เด็กหญิงกฤษณา โอภา
2.เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนน้อย
3.เด็กหญิงกิตติมา โตนวน
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
2602การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.31.นายณฐกร ทาคำสุข
2.นายสุชาติ โพธิ์มูล
1.เด็กชายณัฐดนัย น้อยหวอย
2.เด็กชายปรเมษฐ์ ทุ่งทอง
3.เด็กชายสิริชัย กุลนารี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา