# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1603การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.31.นายดิเรก เจิมขุนทด
2.นายอนุชา วิทยารัตน์
1.เด็กหญิงชรินรัตน์ ฝักกลิ่น
2.เด็กหญิงมนต์นภา มากาเร็ต คลอท
3.เด็กหญิงชลธิชา รุททองจันทร์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2603การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.31.นางเรวดี สุพรรณ
2.นางสุธาลักษณ์ จั่นศรี
1.เด็กขายสิทธินนท์ ลีลา
2.เด็กชายสิทธา ลือชา
3.เด็กชายพงศธร รุททองจันทร์
โรงเรียนลานสักวิทยา
3603การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.31.นายนพดล โชติกะคาม
2.นายอดิศร ปั้นพระ
1.เด็กชายนัดธพร วงมีแก้ว
2.เด็กชายยศธร อินทร์เลี้ยง
3.เด็กชายเมธา จันทร์สุระคน
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4603การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.31.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นางตรีฉัฐ กาฬภักดี
1.เด็กชายชินภัทร อายุเจริญ
2.เด็กชายอุดมโชค สมสวัสดิ์
3.เด็กชายพิสุทธิศักดิ์ สุจริตจันทร์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
5603การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.31.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.เด็กหญิงนุชจณี อินทร์ใจดี
2.เด็กหญิงธนวันต์ สุขสถิตย์
3.เด็กหญิงอมลวรรณ บริสุทธิ์
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
6603การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.31.นางสาวสุคนธา ปาระนะ
1.เด็กหญิงณัตฑิตา จงเขตการ
2.เด็กหญิงสุภาวดี บัวบิน
3.เด็กชายจิรภัทร จบศรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
7603การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวจิราพร แป้นน้อย
1.ด.ช.หิรัญ ด้วงหนองบัว
2.ด.ช.ธนดล เอี่ยมสุพันธุ์
3.ด.ช.ศุภกร อรุณเกษตรโชค
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา