# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1604การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.31.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นางมาลัย แป้นห้วย
3.นางทิพวรรณ สุทธิฤาชัย
1.เด็กชายพีรพัฒ อุ่นพิมพ์
2.เด็กชายภานุวิชญ์ สุขยืน
3.เด็กหญิงสุทธิดา ชาญพนา
4.เด็กหญิงพรพิพัฒน์ บุญน่วม
5.เด็กหญิงจิราพัตร เพชรรักษ์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
2604การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.31.นางชูจิต อติอนุวรรตน์
2.นายสิทธิชัย พูลสินทรัพย์
3.นางสาวณภัค อิสระชโยดม
1.เด็กหญิงธัญชนก แข็งธัญกรรม
2.เด็กหญิงทอปัด ขนันแข็ง
3.เด็กชายอาณัต มูลฉลู
4.เด็กชายพรรษกร พงษ์ใหม่
5.เด็กชายศุภกร ไชยสาร
6.เด็กหญิงศุภษร สุวรรณพลาย
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
3604การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.31.นางสาวนลทพร คุ้มไพรี
2.นายอำนาจ ปัจฉิม
3.นายนที สว่างโลก
1.เด็กชายสรศักดิ์ เพ็ชรพูล
2.เด็กชายธราเทพ ขำอิง
3.เด็กหญิงสิรินดา จุลมุสิก
4.เด็กชายวีรภัทร ปั้นแปลก
5.เด็กหญิงอาทิตยา ผลทวี
6.เด็กหญิงพัชรีพร ไวชนะกิจ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
4604การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.31.นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณ
2.นางรุ่งนภา ชื่นพยอม
3.นายธานี ศรีทอง
1.เด็กหญิงเพ็ญนภา มีโวหาร
2.เด็กหญิงปนัดดา วงศฺ์ภา
3.เด็กหญิงธนภัทร ปิ่นทอง
4.เด็กหญิงชุติมา โคสอน
5.เด็กหญิงแสนสิริ สิงห์ทอง
6.เด็กหญิงวราภรณ์ อุทัยแจ่มสำราญ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม