# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1605การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.31.นางสาวจันทร์จีรา จันทร์โฉม
2.นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์
1.เด็กหญิงภัทราพร วงษา
2.เด็กหญิงปรมาวดี โชคลา
3.เด็กหญิงธนภรณ์ เหลาประเสริฐ
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2605การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.31.นายอดิศร ปั้นพระ
2.นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ
1.เด็กหญิงปณิดา เอี่ยมเลิศ
2.เด็กหญิงพิชญา จามิกรณ์
3.เด็กหญิงพัชราพร สุวาท
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
3605การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.31.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นางตรีฉัฐ กาฬภักดี
1.เด็กหญิงพัตรพิมล อุปติ
2.เด็กหญิงพรนภัส ไพประพันธ์
3.เด็กชายธนวันต์ มูลลาศรี
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4605การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.31.นายมานพ ดีเต่า
2.นางสุชาดา ดีเต่า
1.เด็กหญิงกัลยากร ราชานนท์
2.เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์ฉาย
3.เด็กหญิงฐิติภรณ์ ขำหรุ่น
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5605การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.31.ว่าที่ ร.ต.หญิงกนิษฐา บุญสิงห์
2.นางสาวธนพร ดวงดาว
1.เด็กหญิงทิฆัมพร ขุนทอง
2.เด็กหญิงกนกพร หัสแดง
3.เด็กหญิงศศิกานต์ มะนาวหวาน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
6605การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวศิริลักษณ์ อินสิงห์
1.ด.ญ.ชุติกานต์ สิงชอม
2.ด.ญ.ณิชกานต์ โคกอ่อน
3.ด.ญ.วิภาพร ศรีเมือง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
7605การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.31.นางกนกนิจ จูทา
2.นายอรรถพงศ์ ทิพย์เครือ
1.เด็กชายนันท์นภัส หงษ์ทอง
2.เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรมตา
3.เด็กชายธีวรา จัดกสิกรรม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม