# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.นางเรวดี สุพรรณ
2.นางสุธาลักษณ์ จั่นศรี
1.เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ พิลึก
2.เด็กหญิงณัชชา เลิศเดชะ
3.เด็กหญิงสุชัญญา หมั่นการนา
โรงเรียนลานสักวิทยา
2606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.นางตรีฉัฐ กาฬภักดี
1.เด็กชายธนพนธ์ ร้อยแก้ว
2.เด็กหญิงพิมพ์นิภา มาลา
3.เด็กหญิงสุชาวดี นพรัตน์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
3606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.นายมานพ ดีเต่า
2.นายใหม่ ภู่จำรูญ
1.เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีจันทร์
2.เด็กหญิงพรนภัส หุ่นธานี
3.เด็กชายจิรายุ ทับทิมทัย
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่
1.เด็กหญิงณภัทธ แถมสุข
2.เด็กหญิงพรรณพัชร ปลาคำ
3.เด็กหญิงสิริวิมล จูสิงห์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
5606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.นางบุญชู งามขำ
2.นายอำนาจ ปัจฉิม
1.เด็กชายสุธิเกียรติ จุลมุกสิก
2.เด็กชายธีรภัทร อินทร์สุวรรณ
3.เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาทร
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
6606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
7606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.นางรณิดา ภวกวินโชติ
1.เด็กหญิงอาลิสา เชี่ยวชาญ
2.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชื่นพรหม
3.เด็กหญิงภรนิภา ทองจรัส
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
8606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.นายชัชวาลย์ พุฒแก้ว
2.นางสาวพรสุดา นีระเด่น
1.นางสาวสุกัญญา วรรณโต
2.นางสาวทิพวัลย์ คล้ายฤทธิ์
3.เด็กหญิงอาทิตยา จงเกษกรรณ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
9606การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.31.นางสาวนิรมล สูนประหัตถ์
2.นายวีระ มิ่งเมือง
1.เด็กหญิงอภิชญา เต่าแก้ว
2.เด็กหญิงอรดา ทองเปรม
3.เด็กหญิงอาทิมา หินนแก้ว
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม