# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1607การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.31.นางชูจิต อติอนุวรรตน์
1.เด็กหญิงชนิภา ช้างเนียม
2.เด็กหญิงชนากานต์ รัตนประทุม
3.เด็กหญิงปวันรัตน์ ธรรมสถิตย์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
2607การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.ด.ญ.กรรณิกา คงประหัส
2.ด.ญ.ณัชยา ยาสุข
3.ด.ญ.ปภาวรินทร์ คนชาญ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา