# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1609การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.31.นางมาลัย แป้นห้วย
2.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
1.เด็กหญิงชญานิษฐ์ กลิ่นเก้านิ้ว
2.เด็กหญิงกมลวัลย์ เมืองประทุม
3.เด็กหญิงชลดา แก้วการไร่
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
2609การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.31.นางชูจิต อติอนุวรรตน์
2.นายสิทธิชัย พูลสินทรัพย์
1.เด็กชายอริย์ธัช แทนสี
2.เด็กหญิงนรมน ชามะรัตน์
3.เด็กหญิงอรพรรณ แสวงดี
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
3609การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.31.นายอัศฎา สุระมาตย์
2.นางสาวพรณิชา เปรมจิตร์
1.นางสาวพัชฎาพร ไชยะปะ
2.นางสาวณิชา เมืองจันทร์
3.เด็กหญิงณิพิชฌม์พร ณัฐปัณณปภพ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4609การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.31.นางอัญชลี ภู่จำรูญ
1.ด,ญ.ชิดชนก บุญเติมเต็ม
2.ด.ช.ภานุวัฒน์ สัตยบุตร
3.ด.ญ.ชนิสา รับงาน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา