# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1610การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.31.นางสาวเกศศิริ คนึงคิด
2.นางศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
1.เด็กหญิงธัณญเรศน์ จันอินท์
2.เด็กหญิงสุภัสสรา จันอินท์
3.้ด็กหญิงวิพรรณรัตน์ บุญชื่น
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
2610การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.31.นางสาวพรณิชา เปรมจิตร์
2.นางสาววราภรณ์ จิตสิขเรจ
1.เด็กหญิงยุพารัตน์ แม่นศร
2.เด็กหญิงนภัสสร อ่ำจุ้ย
3.เด็กหญิงณิชาพัฒน์ ธรรมราช
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา