# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1611การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางวรรณา วรพงศ์ไชย
1.เด็กชายกรกฎ เกิดศรี
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
2611การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายกิตธวัช วรรณกิจ
1.เด็กชายเหมวิทย์ เขียนบัณฑิตย์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
3611การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.31.นายจรินทร์ ทะนะแสง
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.เด็กชายกิตติคุณ รุททองจันทร์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4611การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.31.นางสาวสุมาลี ทองบ่อ
1.ด,ช,ธนพัฒน์ มั่นพงษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา