# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายชัยยะ เสนาธนะศักดิ์
1.นางสาวสุธินันท์ แถมพยัคฆ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
2612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.นายวีระชัย สงวนกิตติพันธุ์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
3612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายอนุพงศ์ เอี่ยมชู
1.นายภูมิภัทร ศิริเขตกรณ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายเชิงกล งามปลอด
1.นายเตชัส ปานหลุมข้าว
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.61.นางสาวยุราวัลย์ วรกรรณ์
1.นายพุฒิชัย เรือศรีจันทร์
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
6612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายกิตธวัช วรรณกิจ
1.นายธีรยุทธ นิสัยดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
7612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายจรินทร์ ทะนะแสง
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.นายชัยวัฒน์ ใจธรรม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
8612การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.61.
2.นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม
1.นายพงศกร สามสูงเนิน
2.นายพงศกร สามสูงเนิน
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม