# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1613การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.เด็กหญิงสุมินตรา สัมพันธ์อภัย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2613การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางสาววฤณยา สิงห์โตทอง
1.เด็กหญิงฐิติกานต์ รักธรรม
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
3613การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.เด็กหญิงเกณิกา เย็นจิต
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
4613การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นายกิตธวัช วรรณกิจ
1.นางสาวกรกนก เป็งจา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
5613การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.31.นางวิไลลักษณ์ วาสนา
1.เด็กหญิงสุมินตรา วรรณา
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
6613การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.31.
2.นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม
1.เด็กหญิงณัฐณิชา เกษกร
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม