# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายกฤษฎา แจ้งสันต์
1.นางสาวสุธิมา บัวมาตร์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายสายชล ปิ่นทอง
1.นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมสมร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
3614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.นางสาวโสภณัฐ ช้างหัวหน้า
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
4614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายเชิงกล งามปลอด
1.นางสาวสุจิตรา จาสุทัศน์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวยุราวัลย์ วรกรรณ์
1.นางสาวเมษา พรมฟัก
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
6614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางวรรณา วรพงศ์ไชย
1.นางสาวทิพย์ประภา เชียนสวัสดิ์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
7614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวมลฤดี ลำดวน
1.นางสาวสายรุ้ง มหาหงษ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
8614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นายกิตธวัช วรรณกิจ
1.นางสาววรรณวลี อ่วมเสือ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
9614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางวิไลลักษณ์ วาสนา
1.นางสาวณัชชา อำไพรัตน์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
10614การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.61.นางสาวสุมาลี ทองบ่อ
1.นางสาวนิภาพร จินกสิกิจ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา