# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
162การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.61.นายดิเรก เจิมขุนทด
2.นายอนุชา วิทยารัตน์
1.นายสินสมุทร พิณพาทย์
2.นางสาวไปรยา เดชยงค์
3.นางสาวพัชราภรณ์ คำโพย
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
262การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.61.นางตรีฉัฐ กาฬภักดี
2.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
1.นางสาวเมทิณี ทวีสุข
2.นางสาวอลิษา ขำระหงส์
3.นางสาวณัฐธิดา สงวนนาม
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
362การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.61.นายสุระศักดิ์ หามทอง
2.นางจิราพร รื่นฤทธิ์
1.นางสาวนงนภา ปัญจะวัน
2.นางสาวนฤมล บุญเกิด
3.นางสาวดารินทร์ มดแดง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
462การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวจิราพร แป้นน้อย
1.นางสาวนิภาพร เกษศิลป์
2.นางสาวนพรัตน์ สัตยบุตร
3.นางสาวนวรัตน์ สัตยบุตร
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
562การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.61.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.นายรัชพล รอดเทศ
2.นายเมธี ฉ่ำจิตร
3.นายประวิทย์ แก้วเกษ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา