# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1623การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.31.นางชูจิต อติอนุวรรตน์
2.นายสิทธิชัย พูลสินทรัพย์
1.เด็กหญิงญาณภัทร เวทยานนท์
2.เด็กหญิงธิญาดา ทำประเสริฐ
3.เด็กหญิงศิริธัญกร ทุ่งทอง
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
2623การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นายกิจธนาณัฐ แถมสุข
1.ด,ญ,ประภัสสร ฮ่องเม่น
2.ด.ญ.ปุณยาพร คำพุฒ
3.ด.ญ.กนกวรรณ กะวะระสูตร
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
3623การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.31.นางสาวพรณิชา เปรมจิตร์
2.นางสาววราภรณ์ จิตสิขเรจ
1.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดวงแข
2.เด็กหญิงฉัตรชนก อินทอาสา
3.เด็กหญิงจันทร์ทรา แฉล้มรัมย์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา