# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1624การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.61.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นางมาลัย แป้นห้วย
1.นายมีสุข ศรีบุญเพ็ง
2.นางสาวอัญชิสา เวชยา
3.นางสาวรัตน์ติยา แก้วสระแสน
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
2624การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.61.นางสุกัญญา คงเขียว
1.นางสาวจิรดา อินทศักดิ์
2.นางสาววราภรณ์ วิสิทธิ์
3.นางสาวพรรษา ปานประสิทธิ์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
3624การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.61.นางอมลมณี อ่อนผาง
2.นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจ
1.นางสาวจีรนันท์ มากพงษ์
2.นางสาวณัฐฐินันท์ บุญสรรค์
3.นางสาวจันทิมา เรืองวงษ์นาม
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
4624การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.61.นางสาวเกศศิริ คนึงคิด
2.นางศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
1.นางสาวดวงฤดี มดแดง
2.นางสาวศิรภัสสร ลิวไหม
3.นางสาวกุลจิรา เฉยดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
5624การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางอัญชลี ภู่จำรูญ
1.นางสาวนภัส ปั้นมีรส
2.นางสาวณัฐนันท์ จินพละ
3.นางสาวสุปรียา สิหาบง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
6624การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.61.นางสาวพรณิชา เปรมจิตร์
2.นางสาววราภรณ์ จิตสิขเรจ
1.นายณฐนนท์ ม่วงพุ่ม
2.นางสาวอลิษา บางประเสริฐ
3.นางสาวสุภาวดี แดนพรม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา