# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1625การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.31.นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต
2.นายศักดิ์ชัย อัมระนันท์
1.เด็กหญิงศุภิสรา ครุฑธา
2.เด็กหญิงลลิตา พะวา
3.เด็กหญิงสุธิสา สุวรรณพยัคฆ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2625การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.31.นางศุภาภรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
2.นางสาวอังคณี เฮงหิรัญญวงษ์
1.เด็กหญิงวีร์สุดา เกตุหอม
2.เด็กหญิงพิณศิริ ผูกใจเพื่อน
3.เด็กหญิงฉันทิกา โพธิพิทักษ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา