# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1626การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.61.นางศุภาภรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
2.นางสาวอังคณี เฮงหิรัญญวงษ์
1.นางสาวสุภัสสรา พิลึกฤเดช
2.นางสาวจิราภา ขามเทศ
3.นางสาวพิมพิศา สำราญวงศ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา