# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1629การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.31.นายทศพร กัจจานะ
1.เด็กหญิงอุไรวรรณ พรหมประสิทธิ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2629การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.31.นางสาวพยอม แก้วหย่อง
1.เด็กหญิงปิยาพัชร รุ่งเรือง
โรงเรียนลานสักวิทยา
3629การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.31.นายสุรชาติ อ่อนนวล
1.เด็กชายธีรภัทร หล่อทอง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4629การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
1.เด็กหญิงพีรดา แมตหก
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
5629การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.31.นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
1.เด็กหญิงสุพัตรา โคกบัว
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
6629การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.31.นางสาวระมิงค์พร ทองคำฟู
1.เด็กชายปานชัย อุ่นเจริญ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา