# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
163การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
2.นายมงคล หู้โลหะ
1.เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ฉวีจันทร์
2.เด็กชายกิตติธัช ขาวพราย
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
263การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นายวิทวัส โพธิ์อุไร
2.นางสาววราภรณ์ จิตรสิขเรศ
1.เด็กชายรัชพงศ์ ดีเทียน
2.เด็กชายสิทธิพงษ์ สุวรรณพงษ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
363การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นายฐิติพงศ์ ฉิมพลีสวรรค์
2.นายธีระชัย ตั้งคำ
1.เด็กชายภาสกร เกตุเมฆ
2.เด็กชายธนวัฒน์ บัวผัด
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
463การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวจันทนา มณีรัตน์
2.นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์
1.เด็กชายภูริภัทร สนหอม
2.นายภูวดล บัวอ่อน
โรงเรียนลานสักวิทยา
563การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสาวดิศราพรรณ ศรีนุช
2.นายสดใส แก้วประสงค์
1.เด็กชายชิษณุพงศ์ สุกร
2.เด็กชายธนกร ฉลาดธัญกิจ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
663การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นางสุนันทา ศิริเบญจา
2.นายมหาชัย นุ่มมาก
1.เด็กชายณัฐนนท์ บูโกก
2.เด็กหญิงธนาภรณ์ โยติ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
763การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นายสุทธิรักษ์ โฮนอก
2.นายฐนาธิป สังข์น้ำ
1.เด็กชายธนาทิป จันทร์แสง
2.เด็กชายปฏิพัทธ์ จันทร์ศรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
863การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.31.นายชาลี วงษ์รักษ์
2.นางสาววันทนีย์ แก้วทอง
1.เด็กชายขุมเงินดี สาธุภาพ
2.เด็กชายชัยฤทธิ์ มงนอก
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม